Alle praktische info op een rijtje

Jullie zijn vast benieuwd naar allerlei praktische zaken als je kind straks naar school gaat. Hieronder staan de meest relevante zaken. Voor nog meer informatie verwijzen we naar de schoolgids

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van je kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als we van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte worden gebracht. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met ouders.

  Inloopavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een inloopavond waarop ouders samen met hun kind kunt kennismaken met de leerkracht en een kijkje kunnen nemen in de klas

  Ouderavond / rapporten
  Na zo’n 6-9 weken vinden er oudergesprekken met alle ouders plaats. In deze gesprekken wordt verder met elkaar kennis gemaakt en willen we vooral ouders laten vertellen over het kind, zodat we als school een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Na het eerste rapport zien we graag alle ouders bij het rapportgesprek. Aan het eind van het schooljaar zijn de gesprekken facultatief. Op verzoek van de leerkracht of ouders worden er gesprekken ingepland. Wanneer het nodig is, zullen er gedurende het schooljaar extra gesprekken worden ingepland met ouders.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.
  In de app vinden ouders ook allerlei informatie, staat een link naar de schoolgids, kunnen ouders verlof aanvragen en inschrijven voor de ouderavond.

  Nieuwsbrief
  Elke 3 weken ontvangen ouders onze nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Ziekte en verlof

  Is je kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.
  Bij ziekte van je kind moet dit  ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.25 uur worden doorgegeven. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact op.

  Voor leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5 graag bellen naar locatie Grotenhof (tel. 0499-421529, optie 1).

  Voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 graag bellen naar locatie De Wieken (tel. 0499-421529, optie 2).

  Wanneer kinderen een besmettelijke (kinder-) ziekte of hoofdluis hebben, is het van belang dit direct door te geven.

  Registratie verzuim
  De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.
  In Parnassys kunnen ouders zien hoe vaak een kind afwezig of te laat is.

  Geoorloofd verzuim
  Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. Daarna sturen we een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

  Verlofformulier

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mogen kinderen thuis blijven. Natuurlijk moet dit wel vooraf met ons besproken worden.
  • Vierjarigen. Als kinderen vier jaar zijn en de volle schoolweek nog niet aankunnen, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar vierjarige kinderen mogen niet zomaar een dagje thuisblijven.
  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kunnen kinderen vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. Dit verlof moet vooraf schriftelijk bij de school aangevraagd worden. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten en bij de administratie. Dit kan ook via de ouderapp.

  Ongeoorloofd schoolverzuim
  Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven. Kinderen mogen dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

  Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moeten ouders schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties niet mogelijk is.

  Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

  Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kan worden opgevraagd op school bij de directie. In de app staat ook een toelichtingsfolder

 • Verjaardagen

  Als kinderen jarig zijn is dat een feestje. We besteden hier altijd aandacht aan. En als je jarig bent mag je trakteren. Om dit beheersbaar te houden hebben we de volgende regels:
  – Het is een kleine traktatie (in 5 minuten op te eten door een kind).
  – I.v.m. gevaar geen lolly’s.
  – We doen er geen cadeautjes bij.
  – Het mag een gezonde traktatie zijn maar ook een snoepje.
  In de klas wordt er voor het kind gezongen.
  Als kinderen een feestje willen geven vragen we om de uitnodigingen niet op school te verspreiden. Dit is niet altijd leuk voor andere kinderen.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar voor zowel ouders als kinderen. Wat doet de interne vertrouwenspersoon:

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouder

  Binnen onze school zijn Mariela van der Velden en Wilma de Jong de interne vertrouwenspersonen.

  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden.
  Hier kunt u ook gebruik van maken. Wat doet de externe
  vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?
  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de
  onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij
  de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de
  belangen van de leerling te bewaken.
  De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van
  Vertrouwenswerk. De interne contactpersoon van de school verwijst u
  naar hen door als u er samen niet uitkomt.
  Mevrouw drs. Irma van Hezewijk rmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
  Mevrouw drs. Marijke Creemers marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl

 • Medezeggenschapsraad

  Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR): het wettelijke overlegorgaan tussen schoolleiding, ouders en leerkrachten.

  De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken van de school.

  De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten, zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviserend lid en aanwezig namens het bevoegd gezag.

  Onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn o.a. kwaliteit van het onderwijs, communicatie met ouders, schoolgids, de zorg voor leerlingen, het schoolplan, schooltijden, formatie/taakverdeling en fusieplannen.

  Leden van de oudergeleding van de MR bezoeken de vergaderingen van de ouderraad om contact te houden met de achterban.

  De MR vergadert komend schooljaar zes maal, deze vergaderingen zijn openbaar.

  Bij vragen of opmerkingen heeft, kan er altijd contact opgenomen worden met één van de  ouders van de MR. Wij horen graag wat er in onze achterban speelt.

  Samenstelling Medezeggenschapsraad 

  MR De Sprankel

  Namens de ouders:

   
  Voorzitter Petra Mestrom mestrom.petra@gmail.com
  Lid Simone Somhorst simone_somhorst@hotmail.com
  Lid Paul van Kuijeren p_van_Kuijeren@hotmail.com
  Namens de leerkrachten:

  Secretaris

   

  Jessica Rijvers

   

  jessica.rijvers@eenbes.nl

  Lid Conny Tijs conny.tijs@eenbes.nl
  Lid Betty Huybers betty.huybers@eenbes.nl

   

   

 • Ouderraad

  Op onze school hebben wij een Ouderraad (OR). Hierin zitten ouders die graag iets extra’s willen betekenen voor de school en de kinderen. De OR bestaat uit 12 ouders. Voor ieder leerjaar zit één klassenouder in de OR, naast het dagelijks bestuur. Word je klassenouder, en dus lid van de OR, dan is dat voor 3 jaar. Wanneer er een plek vrij komt, wordt dit via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt en kunnen nieuwe ouders zich aanmelden. De OR vergadert 5-6x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team van school aanwezig.

  De OR staat voor een goede communicatie tussen de school en de ouders. De OR-leden worden door de school geïnformeerd over ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast stellen zij vragen en geven ze adviezen ten aanzien van de algehele gang van zaken binnen de Sprankel. Ook helpen ze mee tijdens activiteiten op school. Voor de organisatie hiervan zijn diverse werkgroep actief, waarin samen wordt gewerkt met leraren en ouders.

  De volgende activiteiten worden door de OR georganiseerd en geregeld: inning van ouderbijdrage, schoolreisje, schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen en meester- en juffendag. Daarnaast kan een leerkracht extra ondersteuning bij klassikale activiteiten aan de klassenouder vragen. De klassenouder kan indien gewenst een beroep doen op overige ouders voor extra hulp.

  Onderaan kunnen ouders de statuten en het handboek van de OR inzien. Mochten ouders een vraag hebben of ergens tegenaan lopen, dan zijn jullie van harte uitgenodigd om één van de leden van de OR te benaderen. Je kunt ze aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar ordesprankel@eenbes.nl

  Samenstelling bestuur ouderraad schooljaar 2023-2024

   Voorzitter   Ilse Roosenhart
   Penningmeester  Samantha van der Linden
   Secretaris  Christel Verkuijlen

   

  Klassenouders

  Naam Groep
  Mariska Donker (hulpouder) 0-1
  Carola Schram 1-2 A
  Juan van den Eertwegh 1-2 B
  Daniek Beekmans 3
  Joyce van Erp 4
  Bram Meulendijks 5
  Angela van der Burgt 6
  Silvie Bollars 7
  Marjolijn van Sinten 8

   


  De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 30,00 per kind.

  De ouderbijdrage wordt begin oktober geïncasseerd. De inning vindt plaats via automatische incasso. Deze kunt u altijd weer intrekken, want het is een vrijwillige bijdrage.

  Van de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen) en de schoolreis van uw kind(eren) betaald. Instromers betalen in het jaar van instromen geen ouderbijdrage.

  Machtigingsformulier ouderbijdrage Handboek Ouderraad Statuten Stichting Ouderraad

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen onafgebroken op school zijn. Zij komen dus tussen de middag niet naar huis. We eten gezamenlijk op school om 11.45 uur tot 12.00 uur.  De schooltijden gelden voor de hele school!

  Maandag 8.30 uur – 14.30 uur
  Dinsdag 8.30 uur – 14.30 uur
  Woensdag 8.30 uur – 12.30 uur
  Donderdag 8.30 uur – 14.30 uur
  Vrijdag 8.30 uur – 14.30 uur

  De leerlingen in groep 0, 1 en 2 gaan vrijdag tot 12.00 uur naar school.

  De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen gaan dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de groepen buiten.

  Ochtend: Alle groepen spelen van 10.00 uur tot 10.15 uur buiten, op woensdagochtend van 10.15 – 10.30 uur.

  Middag: Alle groepen spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur buiten. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.

  Gym
  De gymlessen worden gegeven in sporthal De Klumper, gelegen aan de Papenhoef. Voor deze lessen dienen de kinderen geschikte kleding mee te brengen: broekje, shirt en gymschoenen.

  Voor het behoud van de vloer in de gymzaal is het verboden gymschoenen te dragen met noppen. De zolen moeten wit of beige zijn. Het is verstandig om voor uw kind zowel binnen- als buitengymschoenen aan te schaffen.

  Spel / Gymnastiek: Het gymonderwijs valt uiteen in spel en turnen. Aan beide onderdelen wordt elke week een les besteed. Alle groepen hebben twee keer per week een les lichamelijke oefening.

  Gymrooster
   Tijd Dinsdag Donderdag
  08.30-09.30 8a en 6 8b en 7
  10.30-11.15 3 5
  12.45-13.30 4 en 5 3 en 4
  13.40-14.30 8b en 7 8a en 6

  Kleuters gymmen in de speelzaal op school. Zij gebruiken alleen gymschoenen, het liefst met klittenband en voorzien van naam.

 • Vakanties


  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april  t/m 03 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vakantierooster schooljaar 2024-2025 

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
  Tweede Paasdag 21 april 2025 (valt in meivakantie)
  Koningsdag 26 april 2025 (valt in de meivakantie)
  Meivakantie

  Bevrijdingsdag

  21 april t/m 2 mei 2025

  5 mei 2025

  Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
  Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025
 • Studiedagen

  Maandag 20 november 2023

  Dinsdag 27 februari 2024

  Woensdag 5 juni 2024

  Donderdag 20 juni 2024

Downloads

 • Schoolgids

  Via onderstaande link kom je bij de schoolgids. Hierin staat nog uitgebreidere informatie over veel zaken die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben. Op verzoeken kunnen we de schoolgids ook uitprinten.

  Schoolgids De Sprankel 2023-2024
 • Schoolkalender

  Op de kalender zijn belangrijke dagen, vakanties, studiedagen e.d. te zien. Er is ook een stukje gereserveerd voor informatie die makkelijk is om  snel bij de hand te hebben. De kalender staat ook in onze app. Downloaden naar de eigen digitale agenda is daar mogelijk.

  Schoolkalender De Sprankel 2023-2024