Ondersteuning op onze school

De intern begeleider is het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Zij heeft veel inhoudelijke kennis. De intern begeleider overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er richt zich hierbij zowel op de individuele leerlingen als op groepsniveau. Zij kan ondersteuning aan leerkrachten bieden bij het opzetten van hulp. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.

Het contact met jullie als ouders wordt zeer op prijs gesteld. We plannen graag regelmatig overleg, waardoor we samen goed zicht houden op de ontwikkelingen van uw kind en ervaren, dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk samen wordt uitgevoerd.
Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat doen we met onze hedendaagse methoden, bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven een indruk van de kwaliteit van onze school.

Kwaliteit

In onze ogen wordt kwaliteit geleverd als kinderen met plezier naar school gaan en zich op een uitdagende manier kunnen ontwikkelen. Voor de teamleden betekent dit dat we zorg dragen voor een fijn pedagogisch klimaat in het kindcentrum en dat wij concrete doelen stellen voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Uit de evaluatie van ons onderwijs blijkt, dat de kinderen zich voldoende kunnen ontwikkelen met het onderwijsaanbod, dat wij verzorgen. We leggen verantwoording af aan elkaar, bespreken minstens twee keer per schooljaar de opbrengsten en het schoolklimaat, en formuleren nieuwe doelen voor de komende tijd.

Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We volgen, evalueren en stellen plannen weer bij. Elk jaar maken we een nieuw jaarplan. Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven een indruk van de kwaliteit van onze school.

Kwaliteitsverbetering.

De volgende onderwerpen krijgen het schooljaar 2023-2024 de aandacht: 

  • Vier keer Wijzer
  • Nieuwe rekenmethode invoeren
  • Methode sociale-vaardigheden Hiro invoeren

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2022. In de tabel hieronder de rapportpunten die we van de ouders en van de kinderen gekregen hebben.

Rapportpunt ouders 7,6
Rapportpunt kinderen 8,3

Op welke onderdelen werden we goed beoordeeld:
Kind heeft het naar zijn/haar zin
Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht 8.3
Leerkrachten hebben goed contact met kind 8.3
Leerkrachten zorgen voor prettige sfeer 8.1
Informeren over belangrijke data

Op de volgende punten kunnen we nog verbeteren:
Meer aandacht voor leerlingen met extra onderwijsbehoefte
Meer uitdaging voor leerlingen die goed kunnen leren
Aandacht voor talenten van leerlingen
Op eigen manier kunnen leren

We doen ons best om de goede beoordelingen zo te houden en om aan de verbeterpunten te werken.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8

2021 2022 2023
Schoolscore 211 197,3 194.8
Landelijk gemiddelde 208 200 200

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

2019-2020 2020-2021 2021-2022
Aantal schoolverlaters 45 39 36
vmbo-leerlingen 22 22 14
havo/vwo-leerlingen 23 17 22

Passend Onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend netwerk in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij jullie kind.

Je kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directrice. Voor meer informatie verwijzen wij je ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.