Kwaliteit

In onze ogen wordt kwaliteit geleverd als uw kind met plezier naar school gaat en zich op een uitdagende manier kan ontwikkelen. Voor de teamleden betekent dit dat we zorg dragen voor een fijn pedagogisch klimaat in het kindcentrum en dat wij concrete doelen stellen voor de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Uit de evaluatie van ons onderwijs blijkt, dat de kinderen zich voldoende tot goed kunnen ontwikkelen met het onderwijsaanbod, dat wij verzorgen. We leggen verantwoording af aan elkaar, bespreken minstens twee keer per schooljaar de opbrengsten en het schoolklimaat, en formuleren nieuwe doelen voor de komende tijd. De directie legt klassenbezoeken af en bespreekt met de collega de indrukken en de kwaliteit van het lesgeven.

 

Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

In de tabel hieronder de rapportpunten die we van de ouders en van de kinderen gekregen hebben. 

Rapportpunt ouders

7,6

Rapportpunt kinderen

8,3

                 

Op welke onderdelen werden we goed beoordeeld:

  • Didactiek
  • Interactie met leerlingen
  • Informatievoorziening
  • Sociale veiligheid

 

Verbeterpunten voor de komende tijd:

  • Zorgstructuur duidelijk maken
  • Luisterend oor van de directie

We doen ons best om de goede beoordelingen zo te houden en om aan de verbeterpunten te werken.

   

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

  

  2018   2019  2020
Schoolscore  536,3  205,4     *
Landelijk gemiddelde  535,6  204,8     *

 *) in 2020 geen afname geweest

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

   

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Aantal schoolverlaters  36 45 45
       
vmbo-leerlingen 17 25 22
havo/vwo-leerlingen 19 20 23

 

 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

De volgende onderwerpen krijgen het schooljaar 2020-2021 de aandacht: 

  • 4x Wijzer

  • ontwikkelen van de burgerschapscompetenties

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.