Zorg

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Elk kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoefte.

 

Visie op zorg

De leerkracht bepaalt in hoeverre de begeleiding en instructie in de grote of kleine groep of individueel wordt gegeven.

De expertise van de teamleden is groot: we zijn in staat om op een adequate manier te reageren op verschillende ondersteuningsvragen van de kinderen.

 

Het is een vanzelfsprekendheid, dat we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen en daar waar nodig vastleggen. We hebben voor de groep een leerlingvolgsysteem: de groepsmap van de leerkracht met de resultaten en observaties van de kinderen én het Cito-leerlingvolgsysteem, waarin we de resultaten op de CITO-toetsen vastleggen.

 

Ook het welbevinden van uw kind wordt gevolgd, weliswaar niet aan de hand van een Citotoets, maar door een observatievolgsysteem.

 

Zorg op onze school

De intern begeleider is het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Hij heeft veel inhoudelijke kennis. De intern begeleider overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er richt zich hierbij zowel op de individuele leerlingen als op groepsniveau. Hij kan ondersteuning aan leerkrachten bieden bij het opzetten van hulp. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.

 

Het contact met u wordt zeer op prijs gesteld. We plannen graag regelmatig overleg, waardoor we samen goed zicht houden op de ontwikkelingen van uw kind en ervaren, dat wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk samen wordt uitgevoerd.