Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR): het wettelijke overlegorgaan tussen schoolleiding, ouders en leerkrachten.

De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken van de school.

De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten, zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is adviserend lid en aanwezig namens het bevoegd gezag.

Onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt zijn o.a. kwaliteit van het onderwijs, communicatie met ouders, schoolgids, de zorg voor leerlingen, het schoolplan, schooltijden, formatie/taakverdeling en fusieplannen.

Leden van de oudergeleding van de MR bezoeken de vergaderingen van de ouderraad om contact te houden met de achterban.

De MR vergadert komend schooljaar zes maal, deze vergaderingen zijn openbaar.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de  ouders van de MR. Wij horen graag wat er in onze achterban speelt.

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad

 

MR De Sprankel

Namens de ouders:

 

Voorzitter 

Petra Mestrom

mestrom.petra@gmail.com

Lid 

Vincent Spijker

Lid

Paul van Kuijeren

p_van_Kuijeren AT hotmail DOT com

Namens de leerkrachten:

Vice-voorzitter en secretaris

 

Martijn Brunas

 

martijn.brunas@eenbes.nl

Lid

Christel Segers

christel.segers@eenbes.nl

Lid

Betty Huybers

betty.huybers AT eenbes DOT nl

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

 

Eenbes Basisonderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapsraden.

De GMR behandelt zaken die alle (of een groot aantal) scholen aangaan en onderhoudt nauw contact met het College van Bestuur. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de site van het schoolbestuur: www.eenbes.nl/Medezeggenschap