Ouderbetrokkenheid

 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Ouderavond / Rapporten

Na zo’n 6-9 weken vinden er oudervertelgesprekken met alle ouders plaats. In deze gesprekken wordt met elkaar kennis gemaakt en willen we vooral ouders laten vertellen over het kind, zodat we als school een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen. Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Na het eerste rapport zien we graag alle ouders bij het rapportgesprek. Aan het eind van het schooljaar zijn de gesprekken facultatief. Op verzoek van de leerkracht of ouders worden er gesprekken ingepland. Wanneer het nodig is, zullen er gedurende het schooljaar extra gesprekken worden ingepland met ouders.

Nieuwsbrief

Maandelijks verschijnt nieuwsbrief De Sprankel . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Wanneer er een nieuwe nieuwsbrief is, ontvangt u daarover een e-mail.

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

 

Basissschoolapp 

Over de dagelijkse gang van zaken in de groep van uw kind wordt u op de hoogte gehouden via de Basisschoolapp. 


Ouderbijdrage

Ouderraad

Medezeggenschapsraad